2034 உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியை சிங்கப்பூர் ஏற்றுநடத்துமா?

Spread the love

சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட ஐந்து நாடுகள், 2034ஆம் ஆண்டுக்கான உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியை ஏற்றுநடத்தக் கூட்டாகப் போட்டியிடத் திட்டமிடுகின்றன.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *