2021 කඩඉම් විභාග තුනක දින නියම කරයි

Spread the love

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ 2021 විභාගය ඔක්තෝබර් මස 4 වැනිදා සිට එම මාසයේ 30 වැනිදා තෙක් පැවැත්වීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පැවසීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *