2 வருடங்கள் கடந்தும், ஒரு செங்கலை கூட அபிவிருத்திக்காக வைக்கவில்லை!

Spread the love“தேர்தல் காலத்தில் நாமே ஆளும் தரப்பில் உள்ளோம், எம்மால் தான் மக்களுக்கு பணியாற்ற முடியும் என்றார்கள். ஆனால், இரண்டு வருடங்கள் கடந்தும், ஒரு செங்கல் கல் கூட கண்டிTHANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *