⁣හොර ඒජන්සි හිමිකරුට පැන ගන්න බැරිවේ

Spread the love

කොළඹ නගරයේ ව්‍යාජ රැකියා ඒජන්සියක් පවත්වාගෙන යමින් කැනඩාවේ රැකියා දෙන බව පවසා රුපියල් ලක්ෂ 30 අධික මුදලක් වංචා කළැයි කියන පුද්ගලයකු පානදුර ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගත් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය කියයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *