හිමිකරුවෙක් නැති පාර්සලයේ මත් පෙති

Spread the love

ප්‍රංශයෙහි සිට ව්‍යාජ නමකින් තැපෑල හරහා ඩුබායි ඔස්සේ කටුනායකට එවා තිබූ මත් පෙති සහිත පාර්සලයක් රේගු මත් ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය සහ පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *