සියලුම බැංකු හරහා අද සිට ලීසිං සහනයක්

Spread the love

අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මහ බැංකුවේ නියමය පරිදි ප්‍රවාහන සේවයේ නියුතු පුද්ගලයින්ට හා ව්‍යාපාර වෙත ලීසිං සහන ලබා දීම සියලුම බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන කටයුතු කරයි. 

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ විවිධ දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් එම තැනැත්තන් විසින් ලබාගෙන ඇති ලීසිං පහසුකම් සඳහා අද සිට මාස හයක හෝ ඊට අඩු කාලයක් සඳහා ණය සහන යෝජනා ක්‍රමයකුයි එලෙස ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ. 

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු,බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු, බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු සමාගම් වෙතින් එම සහනය ලබා ගත හැකිය. 

එම සහනය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අය අප්‍රේල් 19 වැනිදාට පෙර ලිඛිත හෝ විද්‍යුත් ක්‍රම ඔස්සේ බැංකු හෝ මූල්‍ය ආයතන වෙත ඉල්ලීමක් කළ යුතු වෙයි. 

මෙම සහනයට අදාළව කල්බදු පහසුකම් සඳහා කිසිදු දඩ පොළියක් ද අය නොකරන ලෙස මහ බැංකුව දැනුම් දී තිබේ. 
 


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: