සැක පොල් තෙල් බවුසරයක් දඹුල්ලේන් අල්ලයි

Spread the love

ආනයනික පොල් තෙල් ලීටර් 18000 අඩංගු බවුසරයක් දඹුල්ල ප්‍රදේශයෙදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *