විස පොල්තෙල් තෙවැනි පරීක්ෂණයත් අසමත්

Spread the love

පෞද්ගලික සමාගම් හතරකින් ආනයනය කර එම සමාගම්වල ගුදම්වල ගබඩා කර ඇති පොල්තෙල්වල ‘ඇෆ්ලටොක්සීන්’ නමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තෙවැනි පරීක්‍ෂණයෙන් ද තහවුරු වී තිබේ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *