‘‘විෂ පොල්තෙල් වෙළෙඳ පොළට ගිහින් නෑ‘‘

Spread the love

පිළිකා කාරක ඇපලටොක්සීන් අඩංගු පොල්තෙල් එක බිඳක් හෝ වෙළෙඳපොළට නිකුත් වී නැතැයි තමා වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බව පොල් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද පැවැසීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: