විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන නව උපාධියක්

Spread the love

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යා නව උපාධි පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දෙන අතර ඒ සඳහා සිසුන් 1000 ක් වසරකට බඳවාගන්නා බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා කොළඹදී අද (30) පැවසීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *