‘වරප්‍රසාද හා රීති ප්‍රශ්න මතු කිරීමට ඇති අයිතිය අවභාවිත කරලා‘

Spread the love

වරප්‍රසාද හා රීති ප්‍රශ්න මතු කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇති අයිතිය බොහෝ මන්ත්‍රීවරුන් පසුගිය කාලයේදී අවභාවිතා කළ බවත් ඉදිරියේදී එසේ කටයුතු නොකරන්නැයි සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (9) පැවසීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *