වනාන්තර රකින්න රනිල් අත ගසයි

Spread the love

ලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජ වනාන්තරය ඇතුළු වැසි වනාන්තර සහ රැම්සාර් තෙත් භූමි ඇතුළත් වනාන්තර සහ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් පිළිබඳව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලබන ඉරිදා((4) විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරනු ලබයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *