‘රෙදිපිළි ආනයනය තහනම පිළිබඳ තහනම බොරුවක්‘

Spread the love

රෙදිපිළි ආනයනය තහනම් කර ඇතැයි ඇතැම් ජනමාධ්‍ය ගෙන යන ප්‍රචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් බව බතික් සහ පේෂ කර්මරාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පර්ලිමේන්තුවදී අද (09) පැවසීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: