රායප්පු ජෝශප් පියතුමෝ ස්වර්ගස්ථ වෙති

Spread the love

මන්නාරම හිටපු රදගුරු රායප්පු ජෝශප් පියතුමෝ අද (01) අලුයම යාපනය රෝහලේදී ස්වර්ගස්ථ වූහ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *