රන්ජන් වෙනුවෙන් සජිත්ලා දැන් කිඹුල් කඳුළු හලලා වැඩක් නැහැ – මහින්දානන්ද

Spread the love

රන්ජන් රාමනායක මහතාව නනිදහස් කරගැනීම සඳහා දන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු අය කිඹුල් කඳුළු හෙළීම විහිළුවක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා පවසයි.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *