රන්ජන්ගෙන් හිස් වූ මන්ත්‍රී අසුනට අජිත් මානප්පෙරුම

Spread the love

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වීමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුවට පත් කෙරුණු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේ අද (09) සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *