රන්ජන්ගෙන් හිස් වූ මන්ත්‍රී ධූරයේ අජිත් මාන්නප්පෙරුම දිවුරුම් දෙයි

Spread the love

රන්ජන් රාමනායක මහතාගෙන් හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා අජිත් මාන්නාප්පෙරුම මහතා අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේ දී දිවුරුම් දී ඇත
 
අද (09) උදෑසන 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වු අවස්ථාවේ දී කථානායකවරයා ඉදිරියේ ඒ මහතා දිවුරුම් දුන්නේය.


THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *