රණවිරු ගැටලු වලට විසඳුම්

Spread the love

ආබාධිත රණවිරුවන්ට දිවි ඇති තෙක් ගෙවනු ලබන වැටුප් සහ දීමනා ඔවුන් මිය ගිය පසු ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන්ටත් දිවි ඇති තෙක් ලබාදීම වෙනුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට සකස් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාව මේ වන විට ඇමති මණ්ඩලයට යොමු කර ඇතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *