රජයේ වියදම් අඩුකරන හැටි කබ්රාල් කියයි

Spread the love

පෞද්ගලික ගොඩනැගිලිවල පවත්වාගෙන යන අමාත්‍යංශ ගෙන යෑම සඳහා නව කාර්යාල සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කරගෙන යන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: