යාපනයේ පැත්තක් වසයි

Spread the love

කොරෝනා රෝගීන් 80 දෙනකු වාර්තා වීමත් සමග යාපනයේ ප්‍රදේශ කීපයක් වසා තැබීමට සෞඛ්‍ය අංශ තීරණය කර ඇත.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: