මූදු ගිය තිදෙනෙක් අතුරුදන්

Spread the love

යාපනය වඩුක්කොඩ්ඩඩෙයි පොලිස් වසමේ කරෙයනගර් ප්‍රදේශයෙන් මසුන් ඇල්ලීමට මුහුදු ගිය ධීවරයින් තිදෙනෙකු අතුරුදහන් වී ඇති බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇතැයි වඩුක්කොඩ්ඩෙයි පොලීසිය පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *