මුතුරාජවෙල පරිසර කලාපයට අයත් ඉඩම් අනවසරයෙන් ගොඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක්  ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවට, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී ඇතත් එම ආයතන එම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන්  විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නැතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පවසයි.