මඟ වැරදුණු ත්‍රිරෝද රියේ රියැදුරුගේ හොරේ අසුවේ

Spread the love

ගමන් මඟ වැරදී කොට්ටාව දක්ෂිණ අධිවේගී අන්තර් හුවමාරුවට ඇතුළු කළ ත්‍රිරොද රථයක තිබී ගංජා සහ මත් ද්‍රව්‍ය සොයාගත් බව අධිවේගී අන්තර් හුවමාරු පොලිසිය කියයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: