බඹරු ඇනීමෙන් දෙමෝදර පාසලක සිසුන් 8 ක් රෝහලේ

Spread the love

බඹරු ඇනීමෙන් දෙමෝදර විදුහලක සිසුන් අටදෙනකු අද (9) දහවල් දෙමෝදර රෝහලට ඇතුළත් කළ බව ඇල්ල පොලිසිය පවසයි .

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: