බටහිර පර්යන්තය සංවර්ධන වාර්තාව කඩිනමින්

Spread the love

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව සහ එම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ වාර්තාවක් වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශයීය උපදේශක කාරක සභාවට නොපමාව ඉදිරිපත් කරන බව වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *