පෞද්ගලික රසායනාගාරයකින් දුන් වැරැදි රුධිර වාර්තාව උස්සලා

Spread the love

වැරැදි රුධිර පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබාදී එය රෝගියාගේ ඇඳඉහපත් ගොනුවෙන් අස්ථානගත කළ සිදුවීමක් ගැන කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *