පොලිස් පරීක්ෂකගේ බිරිය සූදු කෙළලා

Spread the love

බණ්ඩාරගම බටකැටිය ප්‍රදේශයේ පාළු නිවෙසක් තුළ මුදල් ඔට්ටුවට පවත්වාගෙන ගිය සූදු පොළක් වටලා පොලිස් පරීක්ෂකවරයකුගේ බිරියක් ඇතුළු කාන්තාවන් නවදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව බණ්ඩාරගම පොලීසිය කියය

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: