පාස්කු සතියට දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂා වැඩපිළිවෙලක්

Spread the love

පාස්කු සතිය මුල්කරගනිමින් විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 

ඒ අනුව දිවයිනේ ප්‍රධාන කතෝලික දේවස්ථාන, සංචාරක හෝටල් ඇතුළු හඳුනාගත් ස්ථාන මූලික කරගනිමිනුයි එම විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සකස් කර ඇත්තේ. 

පොලීසිය හා ත්‍රිවිධ හමුදාව එක්ව එය ක්‍රියාත්මක කරන අතර එක් එක් ප්‍රදේශවල ආරක්ෂක තත්ත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමටද යුධ හමුදා මූලස්ථානය විසින් ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් වෙත දන්වා ඇති බව සඳහන්. 


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *