පාර වැරදුණු රුහුණු කුමාරිය යළි හරි පාරට

Spread the love

අවසන් වරට පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් ද කිසිදු පක්ෂයට බහුතර බලයක් හිමි නොවීමත් සමඟ යළිත් වරක් රජයක් පිහිටුවීමේ අවස්ථා…

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *