පළාත් ඡන්දෙදී ප්‍රසාද මන්ත්‍රීධූර වැඩි වේ

Spread the love

පළාත් සභා මැතිවරණයක දී ජයගන්නා පක්‍ෂයට හිමිවන ප්‍රසාද මන්ත්‍රීධූර දෙකක සංඛ්‍යාව නව මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ ඉහළ නැංවීමට යෝජනා වී ඇතැයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, බලශක්ති අමාත්‍ය, උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: