පරාක්‍රම සමුද්‍රයෙන් යල කන්නට දියවර

Spread the love

කටාර් හි සේවය කරන සියලුම සේවකයන්ගේ අවම වැටුප රියාල් දහසක් දක්වා ඉහළ දැමූ බව ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ කටාර් කා…

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *