පන්තියක උපරිම සිසුන් ගණන 15 සීමා කරයි

Spread the love

බස්නාහිර පළාතේ පාසල්හි සියලුම ශ්‍රේණි ලබන සඳුදා සිට යළි ආරම්භ කළ ද එක් පන්ති කාමරයක සිිටිය හැකි උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 15කට සීමා කළ යුතු යැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයක සඳහන් වේ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *