පණ්ඩුල ඇඳගම නික්ම යයි

Spread the love

ප්‍රකට විද්වතකු, මානව විද්‍යාඥයකු වූ ආචාර්ය පණ්ඩුල ඇඳගම මහතා අභවප්ප්‍රාත විය. 82 හැවිරිදි වියෙහි වූ ඒ මහතා මානව වංශය ගැන පර්යේෂණ රැසක් කළ මානව විද්‍යාඥයෙකි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: