නුවරඑළිය වසන්ත උදානය ඇරැඹෙයි

Spread the love

නුවරඑළිය වසන්ත උදානය සමාරම්භක උත්සවය ග්‍රෙගරි වැව් ඉස්ම්තේ දී උත්කර්ශවත් අයුරින් අද ආරම්භ කෙරිණි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *