දුම්රිය වර්ජනයක්

Spread the love

දුම්රිය රියදුරන් සහ නියාමකවරුන් හදිසි වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: