දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට හෙට (2) දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක්

Spread the love

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට හෙට (2) දැඩි උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් අපේක්‍ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *