දංකොටුවේ පොල්තෙල් බවුසර් දෙක රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට

Spread the love

දංකොටුවෙන් අත්අඩංගුවටගත් පොල්තෙල් බවුසර් දෙකේ පොල්තෙල්වල ‘ඇෆ්ලටොක්සීන්’ නමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු දැයි පරීක්‍ෂා කිරීමට පොල්තෙල් සාම්පල ශ්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතයට සහ රජයේ රස පරීක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරන බව රේගු නිවාරණ අංශයේ ප‍්‍රධානී රේගු අධිකාරී, සේනක ඇරැව්පොල මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *