තැපෑලේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

Spread the love

තැපැල් කාර්ය මණ්ඩලයේ නිවාඩු සියල්ල අවලංගු කළ බව දැනුම් දෙමින් තැපැල්පතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *