ත්‍රිපිටකය ආරක්ෂා කරන්න නව පනතක්

Spread the love

ත්‍රිපිටක සංරක්ෂිත පනතක් ඉතා ඉක්මණින් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමට පියවර ගන්නා බව බුද්ධශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: