‘‘ජිනිවා යෝජනාවේ යුද්ධය ගැන සටහන්ව ඇත්තේ පිටු දෙක හමාරයි‘‘

Spread the love

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ජිනීවා මානව හිමිකම් යෝජනාවෙි පිටු 15කම තිබෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පාලන ක්‍රමය ගැන යැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි .

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *