ගුරු විදුහල්පති එකමුතුව කුරුණෑගල පාරවල් වසති

Spread the love

එක්දහස් නවසිය අනූහතේ සිට පවතින තම වැටුප් විෂමතාවයට විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ගුරු විදුහල්පති එකමුතුව අද (25) පස්වරුවේ කුරුණෑගල නගරයේදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වූූහ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *