ගිනිගත්හේනේ ඉඩමක කොස් ගස් 30ක් කපලා

Spread the love

ගිනිගත්හේන පොල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික ඉඩමක කොස් ගස් 30 ක් කපා දැමිම සම්බන්ධයෙන් තම කාර්යාලය විධිමත් පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශිය ලේකම් රුවනි සිතාරා ගමගේ මහත්මිය කියා සිටී.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *