ග්‍රැෆික් ඩිස­යින් සම්ම­න්ත්‍ර­ණ­යක්

Spread the love

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය මඟින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් තාක්‍ෂණය සහ මල්ටිමීඩියා පිළිබඳ නොමිලේ සම්මන්ත‍්‍රණක් මාර්තු 30 වන අගහරුවාදා පෙ.ව. 8.30 සිට සවස 1.30 දක්වා ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනයේ දී පැවැත්වේ.


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *