ගල්කිස්සේ වැලිපරය ප්‍රතිනිර්මාණය වෙලා

Spread the love

ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයේ කෘතිම වැලිපරය බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයට ප්‍රතිනිර්මාණය වී ඇතැයි වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සුගත් යාලේගම මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *