ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සල්ලි හොයන උල්පතක් පාදා ගනී

Spread the love

ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් නැව්තෙල් ආනයනය වසර දහඅටකට පසු යළි තමන් සතු කරගත් බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා කියයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *