ආබාධිත රියැදුරා පොලිස් නිලධාරියා යට කරන්න හදලා

Spread the love

රථවාහන මෙහෙයුමක යෙදී සිටී සිටි පොලිස් කණ්ඩායමක් පෑලියගොඩ මාළු වෙළෙඳපොල අසන්නේ දී මෝටර රථයක් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමේදී ආබාධිත පුද්ගලයෙකු එම රථය පදවා ඇති බවට අනාවරණය කරගෙන ඇත .

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *