අපතේ යන එළවලු පලතුරු වලින් කෝටි 2000 ක පාඩුවක්

Spread the love

එළවලු හා පලතුරු මෙට්‍රික්ටොන් දෙලක්ෂ හැත්තෑ දහසක් පමණ විවිධ හේතු මත අපතේ යෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට වසරකදී රුපියල් කෝටි දෙදහසකට වැඩි පාඩුවක් සිදු වන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබ ඳ කාරක සභාවේදී ( කෝපා ) තොරතුරු අනාවරණයට විය

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *