අනුන්ගේ ගිණුම්වලින් මුදල් ඇද්ද අයෙක් අල්ලයි

Spread the love

අන්සතු ගිණුම් වලින් සොරාගත් 1,3500000 ක මුදලක් සිය බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කරගෙන සිටි පුද්ගයෙක් යාපනය චාවකච්චේරි ප්‍රදේශයේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: