අන්තවාදයට සම්බන්ධ දෙදෙනෙක් අල්ලයි

Spread the love

අන්තවාදීමත පැතිර වීම,මුදල් රැස් කිරීම,සහ පාස්කු ප්‍රහාරය සාධාරණී කරණය කිරීම ඇතුළු අන්තවාදී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෝ දෙදෙනෙක් මාතලේ සහ මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ දී ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: