අදත් ආසාදිතයන් 244 ක්

Spread the love

අද දිනයේදී මේ දක්වා කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 244 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *